best rabbit vibrator for sale good vibrators for women Sex toys for men adult sex toys online sex shops near me and you best rabbit vibrator for sale best rabbit vibrator for sale good vibrators for women good vibrators for women best rabbit vibrator for sale good vibrators for women best rabbit vibrator for sale strap on female toys small strap on strap on handcuffs sex strap on vibrators for women adult shop online good Vibrators vibrators for women
MKS Medyk Giżycko - statut Klubu
MKS Medyk Giżycko
MKS Medyk Facebook

S T A T U T
UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO MKS MEDYK GIŻYCKO W GIŻYCKU

NAZWA KLUBU, TEREN DZIAŁANIA I CHARAKTER PRAWNY

§ 1

Uczniowski Klub Sportowy MKS MEDYK Giżycko, zwany dalej Klubem, jest
stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców uczniów, trenerów i sympatyków.

§ 2

Nazwa Uczniowski Klub Sportowy MKS MEDYK Giżycko i skrót nazwy MKS MEDYK Giżycko, korzystają z ochrony prawnej.

§ 3

1. Klub prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Siedzibą Klubu jest Giżycko.

§ 4

Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 2010r. o sporcie i w związku z tym podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

§ 5

1. Klub działa zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach, Ustawą o sporcie, Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszym statutem.
2. Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sportowych.

§ 6

Klub używa pieczęci oraz może posiadać logo, godło, flagę, barwy klubowe, odznaki klubowe i znaczki organizacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7

Klub prowadzi współzawodnictwo sportowe wśród dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportowej pływanie. Ponadto może realizować zadania statutowe również dla osób
dorosłych.

§ 8

1. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków, sympatyków,działaczy i rodziców zawodników.
2. Klub dla potrzeb swego funkcjonowania i obsługi może zatrudniać osoby fizyczne oraz zawierać umowy cywilnoprawne o świadczenie usług z innymi podmiotami.
3. Klub może korzystać z pomocy finansowej – dotacji ze strony władz sportowych,rządowych i samorządowych, oraz wsparcia instytucji, fundacji, sponsorów i
darczyńców.

CEL KLUBU I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 9

Celem Klubu jest:
1. rozwój i popularyzacja pływania wśród uczniów szkół wszystkich typów na terenie miasta Giżycka i powiatu giżyckiego;
2. umożliwianie dzieciom i młodzieży wypoczynku oraz stwarzanie warunków do pracy w Klubie zgodnie z zainteresowaniami oraz potrzebami rozwoju psychofizycznego;
3. wspieranie kultury fizycznej i doprowadzanie sportowców do jak najwyższego poziomu sportowego w uprawianej dyscyplinie sportu;
4. organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony i promocji zdrowia, promocja aktywności ruchowej jako elementu zdrowia;
5. podejmowanie działań edukacyjnych związanych z bezpiecznym uprawianiem pływania;
6. działalność na rzecz integracji europejskiej w uprawianej dyscyplinie sportu oraz rozwijania kontaktów i współpracy z innymi klubami na obszarze RP oraz poza nim.

§ 10

Klub realizuje powyższe cele poprzez:
1. Organizowanie imprez i zawodów sportowych w pływaniu oraz czynne uczestniczenie w imprezach i zawodach.
2. Organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych w tym imprez z udziałem mieszkańców miasta Giżycko i powiatu giżyckiego.
3. Prowadzenie systematycznego szkolenia podstawowego i sportowego pływania.
4. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości zawodników poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
5. Reprezentowanie interesów Klubu oraz podejmowanie działań mających na celu ochronę tych interesów.
6. Współpracę z dyrekcjami szkół, których uczniowie reprezentują barwy Klubu, a także innymi klubami sportowymi.
7. Rozwijanie życia towarzyskiego i kulturalnego członków Klubu, urządzanie odczytów i pogadanek na temat sportu i wychowania sportowego oraz organizowanie wycieczek i imprez o charakterze poznawczym, kulturalnym, rekreacyjnym i wychowawczym.
8. Organizowanie i uczestnictwo w obozach szkoleniowych w celu podnoszenia poziomu sportowego zawodników.
9. Popularyzowanie dorobku sportowego członków Klubu, występowanie o nadanie odznaczeń i wyróżnień.
10. Wykorzystanie obiektów sportowych udostępnionych Klubowi oraz własnego sprzętu.
11. Podejmowanie działań organizacyjnych w zakresie:
1. pozyskiwania bazy sportowej niezbędnej do realizacji zadań statutowych;
2. pomocy w wyposażeniu w sprzęt sportowy;
3. zapewnienia opieki lekarskiej dla sportu kwalifikowanego;
4. sporządzania systematycznych informacji o stanie sportu Klubu oraz osiągnięciach;
5. realizacji umów o współpracy sportowej i kontaktów międzynarodowych;
6. prowadzenia działalności w celu pozyskiwania środków finansowych i sponsorów;
7. sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przez członków Klubu postanowień niniejszego statutu oraz uchwał i regulaminów.

CZŁONKOWIE KLUBU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11


1. Członkowie Klubu dzielą się na:
a) zwyczajnych
b) wspierających
c) honorowych
2. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie, rodzice i opiekunowi prawni
uczniów- członków Klubu, oraz trenerzy, którzy:
a) znają i akceptują cele i metody działania Klubu oraz pragną czynnie je realizować,
b) złożą do Zarządu Klubu pisemną deklarację członkowską z wnioskiem o przyjęcie w poczet członków Klubu,
c) zostaną przyjęci na w poczet członków Klubu,
d) uiszczą opłatę członkowską ustaloną przez Walne Zebranie.

3. Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
4. Przyjęcia na zwyczajnego lub wspierającego członka Klubu dokonuje Zarząd Klubu w formie uchwały, w terminie 30 dni od złożenia deklaracji członkowskiej.
5. Zarząd Klubu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 15 dni od podjęcia uchwały, zawiadamia na piśmie osobę, która złożyła wniosek o przyjęcie w poczet
członków Klubu o podjętej uchwale.
6. Od uchwały Zarządu, odmawiającej przyjęcia w poczet członków Klubu, składającemu deklarację członkowską przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Klubu. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu Klubu w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu.
7. Walne Zebranie Klubu rozpatruje odwołanie w terminie 2 miesięcy od dnia jego złożenia.
8. Uchwała Walnego Zebrania Klubu w przedmiocie członkostwa w Klubie jest ostateczna.

§ 12

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w pkt. 2 i 3 niniejszego paragrafu.
b) zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu,
c) uczestnictwa w zawodach sportowych i zebraniach, odczytach, kursach, wycieczkach oraz innych imprezach, organizowanych przez Klub,
d) korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,
e) noszenia odznaki klubowej i występowania w barwach Klubu,
f) korzystania z innych uprawnień na zasadach, określonych przez Zarząd Klubu.
2. Małoletni poniżej 16 roku życia mogą należeć do Klubu, jednak nie mogą korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego oraz brać udziału w głosowaniach na walnych zebraniach Klubu.
3. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnej, mogą należeć do Klubu i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego z
zastrzeżeniem, że większość osób w Zarządzie Klubu muszą stanowić osoby pełnoletnie.

§ 13

1. Członkowie zwyczajni Klubu są zobowiązani do:
a) Brania czynnego udziału w działalności Klubu.
b) Godnego reprezentowania barw Klubu.
c) Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń władz Klubu.
d) Działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego Klubu.
e) Dbania o jak najlepsze wyniki sportowe i dobre imię Klubu.
f) Czynnego udziału w pracach, imprezach, zawodach i życiu kulturalno-oświatowym Klubu.
g) Regularnego płacenia składek na zasadach, ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.
2. Członkowie zwyczajni nie mogą bez zgody władz Klubu brać udziału w imprezach i zawodach sportowych w dyscyplinie sportowej pływanie w barwach innego Klubu.
3. W przypadkach wyjątkowych Zarząd Klubu może zwolnić członka Klubu od przestrzegania zakazu, ustanowionego w pkt. 2 niniejszego paragrafu.

§ 14

1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne, które popierają cele Klubu, wspierają finansowo, organizacyjnie lub materialnie działalność i rozwój Klubu oraz złożą deklarację członkowską i zostaną przyjęte na członka Klubu.
2. Członek wspierający, będący osobą prawną, działa w Klubie za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela.
3. Członkowie wspierający mają prawo do:
a) uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu z głosem doradczym;
b) zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu,
c) korzystania z innych uprawnień na zasadach, określonych przez Zarząd Klubu.
4. Członek wspierający jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Statutu Klubu , regulaminów i uchwał Władz Klubu oraz regularnego wspierania finansowo,
organizacyjnie lub materialnie celów działania Klubu.
5. Członek wspierający jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.

§ 15

1. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, które położyły szczególne zasługi dla Klubu lub rozwoju sportu.
2. Godność członka honorowego nadaje i odbiera Walne Zebranie Klubu na wniosek Zarządu Klubu lub pisemny wniosek 1 liczby członków Klubu.
3. Członek honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego i jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.
4. Członek honorowy jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Statutu Klubu,regulaminów i uchwał Władz Klubu.

§ 16

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:
1. Dobrowolne wystąpienie z Klubu, zgłoszone na piśmie Zarządowi Klubu.
2. Wykluczenie z Klubu w przypadku:
a) umyślnego naruszenia postanowień statutu, regulaminów lub uchwał władz Klubu,
b) działania na szkodę Klubu,
c) zalegania z płatnością składek przez okres 2 miesięcy,
d) brak uczestnictwa w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy.
3. Śmierć lub utratę osobowości prawnej przez członka Klubu.
4. Rozwiązanie Klubu.

§17

1. Uchwałę o wykluczeniu z Klubu podejmuje Zarząd Klubu. Uchwała zawiera uzasadnienie.
2. Od Uchwały Zarządu członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu.
3. Odwołanie winno być złożone do Zarządu Klubu w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o podjęciu uchwały o wykluczeniu z Klubu lub skreśleniu z listy
Członków Klubu.
4. Walne Zebranie Klubu rozpatruje odwołanie w terminie 90 dni od dnia jego złożenia.
5. Uchwała Walnego Zebrania Klubu jest ostateczna.

§ 18

1. Klub prowadzi rejestr swoich członków.
2. Dopuszcza się możliwość wydawania legitymacji klubowych lub innych dokumentów świadczących o przynależności klubowej.

WŁADZE KLUBU

§ 19

1. Władzami Klubu są:
a) Walne Zebranie Klubu
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz trwa 2 lata. Wybór władz odbywa się w głosowaniu jawnym.

3. W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu organu spośród członków Klubu. Liczba osób
pochodzących z uzupełnienia nie może przekroczyć składu, ⅓ pochodzącego z wyboru.

4. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Zarządu Klubu lub Komisji Rewizyjnej w ilości przekraczającej ⅓ składu, pochodzącego z wyboru, zwołuje się Nadzwyczajne Zebranie Klubu, którego celem jest uzupełnienie wakatów.

WALNE ZEBRANIE KLUBU

§ 20

1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu.
2. Walne Zebranie Klubu może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na dwa lata.
4. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną corocznie, najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku
kalendarzowego.
5. Do kompetencji Sprawozdawczego Walnego Zebrania Klubu należy rozpatrywanie sprawozdań z rocznej działalności Klubu.
6. Walne Zebranie Klubu każdorazowo wybiera ze swego grona Przewodniczącego Zebrania.
7. Z obrad Walnego Zebrania Klubu sporządza się protokół, podpisany przez Przewodniczącego Zebrania.

§ 21

1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Klubu Zarząd zawiadamia członków Klubu poprzez ogłoszenie, opublikowane na co najmniej na 14 dni przed datą Zebrania:
a) w widocznym miejscu na terenie obiektu sportowego, z którego korzysta Klub, oraz
b) na stronie internetowej Klubu lub na stronie Klubu na portalu społecznościowym.
2. W zawiadomieniu wskazuje się pierwszy i drugi termin zebrania.
3. Materiały dotyczące tematyki zebrania Zarząd udostępnia członkom Klubu najpóźniej na 7 dni przed terminem zebrania na stronie internetowej Klubu lub na stronie Klubu na portalu społecznościowym .

§ 22

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu może być zwołane w każdym czasie.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
a) z własnej inicjatywy
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej
c) na pisemny wniosek ⅓ członków Klubu
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż 30 dni od złożenia wniosku lub podjęcia przez Zarząd uchwały i obraduje nad sprawami, dla których
zostało zwołane.
4. Jeżeli Nadzwyczajne Zebranie Klubu nie zostanie zwołane w terminie 30 dni dni od dnia przedstawienia Zarządowi wniosku o jego zwołanie, prawo zwołania Zgromadzenia przysługuje odpowiednio Komisji Rewizyjnej lub członkom Klubu, którzy wystąpili z wnioskiem o jego zwołanie.
5. Do kompetencji Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów należy rozpatrywanie spraw, dla których zostało ono zwołane.

§ 23

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należą wszelkie sprawy, niezastrzeżone dla innych organów Klubu.

2. W szczególności do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
a) uchwalanie głównych kierunków działalności Klubu,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej.
c) udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu;
d) wybór i odwoływanie członków władz Klubu.
e) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Klubu w sprawach skreślenia i nakładania kar zawodnikom.
f) podejmowanie uchwał o zmianie statutu oraz uchwały o rozwiązaniu Klubu.
g) ustalanie rodzaju, wysokości i terminów płatności składek, związanych z członkostwem w Klubie.
h) podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników.
i) zatwierdzanie regulaminów Walnego Zebrania Klubu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
j) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd lub członków Klubu.

3. Prawo stawiania wniosków na Walnym Zebraniu Klubu ma Zarząd Klubu, Komisja Rewizyjna, oraz członkowie Klubu.

4. Uchwały Walnego Zebrania Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym:
a) w pierwszym terminie zebrania dla ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Klubu, zaś
b) w drugim terminie zebrania uchwały są ważne bez względu na liczbę obecnych członków Klubu.

5. Uchwały Walnego Zebrania Klubu w sprawach:
a) nadania lub pozbawienia godności członka honorowego Stowarzyszenia,

b) zmiany Statutu;
c) rozwiązania Stowarzyszenia
- wymagają większości 2/3 głosów oraz obecności co najmniej połowy uprawniony do głosowania członków Klubu .

ZARZĄD KLUBU

§ 24

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Klubu i reprezentuje Klub na zewnątrz.

§ 25

Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) realizacja celów statutowych Klubu;
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu;
c) prowadzenie rejestru uchwał, powziętych przez Zarząd i Walne Zebranie Klubu;
d) uchwalanie zasad i regulaminów, przewidzianych statutem Klubu;
e) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych;
f) podejmowanie uchwał o przyjęciu w poczet członków Klubu, o wykluczeniu z Klubu oraz przyznawaniu wyróżnień lub wymierzaniu kar, przewidzianych w Statucie;
g) skreślanie z listy członków Klubu oraz prowadzenie aktualnego rejestru członków Klubu;
h) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami;
i) składanie sprawozdań z działalności Klubu;
j) ustalanie zadań i wynagrodzenia za świadczenia trenerów na rzecz Klubu;
k) zatwierdzanie kalendarzy imprez i planów szkoleniowych Klubu, opracowanych przez trenerów;
l) nadawanie odznak;
m)występowanie z wnioskiem o nadanie godności członka honorowego;
n) określanie rodzaju i wysokości świadczeń na rzecz Klubu od członków wspierających;
o) ustalenie zadań dla wiceprezesa, skarbnika, sekretarza i innych członków zarządu;
p) inne zadania, określone w niniejszym statucie.

§ 26

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu upoważniony jest Prezes Zarządu łącznie z jednym członkiem Zarządu lub dwaj członkowie zarządu łącznie ze Skarbnikiem.

2. W przypadku braku możliwości wykonania uchwał, Prezes powiadamia Zarząd o powyższym w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały do realizacji.

§ 27

1. Zarząd składa się z trzech do pięciu członków, wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.
2. Zarząd składa się co najmniej z Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika, dodatkowo do Zarządu może być powołany Sekretarz i członek Zarządu.
3. O liczbie członków Zarządu Klubu decyduje Walne Zebranie Klubu.
4. Członkowie Zarządu Klubu nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej.
5. Prezes Klubu wybierany jest na Walnym Zebraniu Delegatów w pierwszej kolejności. Pozostali członkowie Zarządu, za wyjątkiem Wiceprezesa, wybierani są w drugiej
kolejności i spośród siebie wybierają Skarbnika, Sekretarza i członka Zarządu.
6. Członkowie zarządu pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 28

1. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na kwartał. W zebraniach zarządu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd, członkowie Komisji Rewizyjnej i trenerzy.

2. Zebranie Zarządu Klubu zwołuje z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej ,Prezes Klubu. O terminie zebrania Prezes Klubu zawiadamia członków Zarządu, trenerów oraz członków Komisji Rewizyjnej.

§ 29

1. Uchwały Zarządu Klubu zapadają zwykłą większością głosów w obecności połowy członków Zarządu. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność Prezesa lub Skarbnika.
2. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa lub, w przypadku nieobecności Prezesa Klubu, głos Skarbnika.
3. W razie ustąpienia Prezesa lub Skarbnika Zarząd Klubu winien uzupełnić skład Zarządu w terminie 15 dni od złożenia rezygnacji.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 30

Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Klubu.

§ 31

1. Swoje zadania Komisja Rewizyjna realizuje w szczególności poprzez:
a) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej Klubu a w szczególności jego gospodarki finansowej pod względem celowości,
rzetelności i gospodarności działań;
b) składanie na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Klubu sprawozdania wraz z oceną działalności Zarządu Klubu oraz zgłaszania wniosków w zakresie udzielenia
absolutorium dla członków Zarządu Klubu;
c) kontrolę opłacania składek, związanych ze członkostwem w Klubie;
d) zwoływanie Walnego Zebrania Klubu oraz występowanie z wnioskiem o zwołanie zebrania Zarządu w wypadkach przewidzianych w Statucie;
e) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności Klubu oraz określenie terminu i sposobu usunięcia nieprawidłowości;
f) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli zdaniem Komisji Rewizyjnej mogą one spowodować
nieprawidłowości w działaniu Klubu;

2. W celu realizacji funkcji statutowych Komisja Rewizyjna ma prawo:
a) brania udziału w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym,
b) zapoznawania się z uchwałami Zarządu i dokumentami, dotyczącymi działalności Klubu,
c) żądania od Zarządu Klubu wyjaśnień w przypadku uzasadnionego przypuszczenia podejmowania przez Zarząd działań sprzecznych z prawem, postanowieniami statutu
bądź istotnymi interesami Klubu,
d) wydawania zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działalności Zarządu oraz określenia sposobu i terminu usunięcia nieprawidłowości.

§ 32

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.
1. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
2. W razie ustąpienia członka Komisji z pełnionej funkcji pozostali członkowie powinni uzupełnić skład Komisji w terminie 15 dni od powzięcia informacji o ustąpieniu.
3. Komisja działa w oparciu o regulamin, zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być usuwani z Komisji przed upływem kadencji, na którą zostali wybrani.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje społecznie.

WYRÓŻNIENIA I KARY

§ 33

1. Za szczególne osiągnięcia i aktywny udział w realizacji zadań Klubu Zarząd Klubu może przyznawać wyróżnienia i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin, uchwalony przez Zarząd Klubu.

§ 34

1. W razie działania na szkodę Klubu lub naruszenia postanowień statutu, regulaminów lub uchwał władz Klubu, Zarządowi przysługuje prawo wymierzania następujących kar porządkowych:
1. upomnienia,
2. nagany,
3. zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,
4. wykluczenia,

2. Uchwała o ukaraniu powinna zawierać uzasadnienie.

3. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.

4. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania nałożonej kary.

5. Uchwała Walnego Zebrania Klubu jest ostateczna.
6. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o wykluczeniu z Klubu stanowi podstawę do skreślenia z listy członków Klubu.

MAJĄTEK I FUNDUSZE KLUBU

§ 35

1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Na fundusze Klubu składają się:
a) wpływy ze składek;
b) dotacje i subwencje;
c) darowizny;
d) inne wpływy, w tym wpływy z zawodów sportowych i imprez, organizowanych przez Klub.

3. Majątek Klubu może być używany wyłącznie na realizację celów i zadań określonych w Statucie.

§ 36

1. Dla ważności oświadczeń, dotyczących praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu łącznie z jednym członkiem Zarządu lub
dwóch członków zarządu łącznie ze skarbnikiem.
2. Wszelkie postanowienia Klubu zmierzające do uszczuplenia majątku Klubu wymagają odpowiedniej uchwały Zarządu.
3. Zarząd Klubu ma prawo do zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości uzyskanych środków.

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KLUBU

§ 37

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zebranie Klubu większością 2/3 głosów przy obecności obecności co najmniej połowy uprawniony do głosowania członków Klubu.

2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Klubu.

3. W przypadku nieustalenia celu, na jaki cel przeznaczony zostanie majątek Klubu, cały majątek na podstawie niniejszego Statutu przechodzi na własność gminy miejskiej
Giżycko.

4. Likwidatorami Klubu są członkowie jego ostatniego Zarządu chyba, że uchwała Walnego Zebrania Klubu o rozwiązaniu Klubu stanowi inaczej. W takim przypadku Walne
Zebranie Klubu wskaże osoby likwidatorów.

5. Likwidator jest obowiązany złożyć organowi rejestrującemu sprawozdanie z likwidacji wraz z wnioskiem o wykreślenie Klubu z rejestru.