logo

Statut Klubu MKS Medyk Giżycko

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

Uczniowski Klub Sportowy MKS MEDYK Giżycko zwany dalej klubem, jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków.

§ 2

Terenem działania Klubu jest miasto (gmina) Giżycko.
Siedzibą Klubu jest Gimnazjum nr 2 w Giżycku, ul. Warszawska 39

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 7 ust. 4 i 5 ustawy o kulturze fizycznej i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

§ 4

1. Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą - Prawo o Stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty oraz z własnym statutem.
2. Klub może być członkiem okręgowych, regionalnych związków sportowych i ogólnopolskich związków sportowych.

§ 5

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2

Cel i środki działania

§ 6

Celem Klubu jest:

 • planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły, basenu oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
 • angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
 • uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
 • organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
 • organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
 • organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
 • propagowanie i rozwijanie sportu pływackiego w szkołach.
 • programowanie i organizowanie obozów szkoleniowych w różnych formach dla członków Klubu.

§ 7

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z Dyrektorem szkoły, Radą szkoły, Dyrektorem basenu, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.

§ 8

Klub opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Klubu dzielą się na:
1. zwyczajnych
2. wspierających

§ 10

1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkoły, rodzice i nauczyciele,
którzy złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.
2. Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo o Stowarzyszeniach.
2. zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.
3. uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.
4. korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.
5. korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 12

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cale Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno-finansową dla Klubu.

§ 13

Członkowie wspierający mają prawo do:
1. uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu.
2. zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.
3. korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 14

Do obowiązków członków Klubu należy:
1. branie czynnego udziału w działalności Klubu.
2. godne reprezentowanie barw Klubu.
3. przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu.
4. płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.

§ 15

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:
1. dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.
2. skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

 • umyślnego naruszenia postanowień statutu,
 • nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy,
 • działania na szkodę Klubu.

3. rozwiązanie się Klubu.

Rozdział 4
Władze Klubu

§ 16

1. Władzami Klubu są:

 • Walne Zebranie Klubu
 • Zarząd
 • Komisja Rewizyjna

2. Kadencja Władz trwa dwa lata. Wybór Władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.
3. Uchwały wszystkich Władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 17

1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być:
a) zwyczajne
b) nadzwyczajne
2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na dwa lata.
3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane przez Zarząd raz na rok, najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku kalendarzowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
a) z własnej inicjatywy
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej
c) na wniosek ⅓ ogółu członków
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż 30 dni od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.
6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje na podstawie Uchwały Zarządu, Prezes lub
w jego zastępstwie Wiceprezes, doręczając do wszystkich członków pisemne zawiadomienie co najmniej na 10 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
7. W zawiadomieniu powinien być wskazany pierwszy i drugi termin, miejsce i porządek
obrad Walnego Zgromadzenia ustalonego przez Zarząd.

§ 18

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

 • uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności klubu.
 • rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 • uchwalanie na wniosek Komisji rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu.
 • wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 • podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązania Klubu.
 • ustalanie wysokości i tryb płacenia składek członkowskich.
 • rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.
 • podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników.

2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych o ile termin ten był podany w zawiadomieniu przez Zarząd.

§ 19

1. Zarząd Klubu składa się z sześciu członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa i Sekretarza.
2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące.
3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność, co najmniej połowy liczby Członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.
4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekretarzem.

§ 20

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnym Zebraniami Klubu, a w szczególności:
1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu.
3. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych.
4. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych.
5. przyjmowanie i skreślanie członków.
6. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. składanie sprawozdań z działalności Klubu.
8. ustalanie wysokości stawek, opłat za świadczenia trenerów na rzecz Klubu.

§ 21

1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, nie działa zgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołanie członka Zarządu podejmuje Zarząd większością ⅔ głosów przy obecności, co najmniej ½ uprawnionych do głosowania.
3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§ 22

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.
3. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Walne Zebranie Klubu
4. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
5. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.
6. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

 • przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu.
 • wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia.
 • składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 • składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu.
 • występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem bądź istotnymi interesami Klubu, działań zarządu.

§ 23

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja większością ⅔ głosów przy obecności co najmniej ½ uprawnionych do głosowania.
3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

§ 24

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowana nie może przekroczyć ⅓ pochodzących z wyboru.

Rozdział 5
Wyróżnienia i kary

§ 25

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

§ 26

1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu, Zarządowi przysługuje zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu, prawo wymierzania następujących kar:

 • upomnienia,
 • nagany,
 • zawieszenia w prawach członka na okres 12 miesięcy,
 • wykluczenia,

2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.
3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział 6
Majątek i fundusze Klubu

§ 27

1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2. Na fundusze Klubu składają się:

 • składki członkowskie,
 • darowizny i zapisy,
 • dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone Klubowi,
 • dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,
 • dochody z majątku,
 • dochody z działalności gospodarczej,
 • inne wpływy,

§ 28

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących: Prezesa, Sekretarza, dwóch upoważnionych członków Zarządu.

Rozdział 7
Zmiana Statutu i rozwiązanie się Klubu

§ 29

Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością ⅔ głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 30

1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością ⅔ głosów przy obecności co najmniej polowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.